Animal Defenders International

National Anti-vivisection SocietyLord Dowding Fund for humane research

Working together for animals

Animal Defenders International

Replace Animal Testing in Europe

13997 people have signed this petition so far

TO: The General Secretariat of the Council of the European Union
Justus Lipsius Building
175, Rue de la Loi / Wetstraat
B-1048 Brussels.

TO: The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 Brussels

We, the undersigned, call upon the Council of the European Union and European Parliament to ensure that new European Directive on the protection of animals used in scientific procedures includes:

 • All experiments to be authorised by national governments before they take place, and the process of authorisation to be accountable to the public, independent, and transparent;
 • A comprehensive authorisation and licensing system for suppliers of laboratory animals, user establishments, and individuals who use animals, together with a strict training regime;
 • Permission to use animals is only given if advanced techniques to replace animals have been considered first;
 • A ban on the use of great apes, and wild-caught primates;
 • Limits on primate experiments;
 • A phase-out of the use of monkeys born of wild-caught parents;
 • Every two years, a review should take place of the use of specific species, or types of experiment, and targets should be set to replace animals in particular tests;
 • Prohibition of severe and prolonged suffering for animals in experiments;
 • Establish an EU centre for replacement of animal experiments;
 • EU standards for husbandry and care that meet the ethological needs of the animals;
13997 people have signed this petition so far

ДО: Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brussels

ДО: Президента на Европейския парламент Rue Wiertz B-1047 Brussels

Ние, долуподписаните, призоваваме Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент да гарантират, че новата европейска директива за защита на животните, използвани в научни изследвания, ще включва следния текст:

 • Всички опити да бъдат разрешени от националните правителства, преди да бъдат извършвани, и процесът на разрешение да подлежи на отчет пред обществото, независим и прозрачен;
 • Ясна система за разрешителни и лицензи за доставчиците на лабораторни животни, базите на потребителите и индивидите, които използват животни, съпроводена с точен режим на обучение;
 • Разрешителните за използване на животни се издават само ако преди това са разгледани съвременни техники за заместване на използването на животни;
 • Забрана върху използването на примати и диви уловени примати;
 • Ограничения върху експериментите с примати;
 • Поетапно прекратяване използването на маймуни, родени от диво уловени родители;
 • На всеки две години трябва да се прави преглед на използването на определени видове, или видове експерименти, като се постави цел за заместването на животни в определени тестове;
 • Забрана на жестоки и продължителни страдания за животните в експериментите;
 • Създаване на европейски център за замяна на експериментите с животни;
 • Европейски стандарти за фермите и отглеждането, които да отговарят на етологичните нужди на животните.
13997 people have signed this petition so far

PRO: Generální sekretariát Rady Evropské unie Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brusel Belgie

PRO: Prezident Evropského parlamentu Rue Wiertz B-1047 Brusel Belgie

My, níže podepsaní, vyzýváme Radu Evropské unie a Evropský parlament, aby zajistili, že nová evropská směrnice na ochranu zvířat používaných při vědeckých postupech bude zahrnovat následující:

 • Všechny pokusy musí být povoleny národními vládami před jejich provedením a proces schvalování musí vykazovat plnou zodpovědnost vůči veřejnosti, musí být nezávislý a transparentní;
 • Komplexní systém vydávání povolení a licencí pro dodavatele laboratorních zvířat, organizace uživatelů a jednotlivce, kteří používají zvířata, spolu s přísným režimem školení;
 • Povolení k používání zvířat může být vydáno pouze v případě, že bylo nejprve zváženo použití pokročilých technologií namísto používání zvířat;
 • Zákaz používání lidoopí a primátů odchycených v divočině;
 • Omezení pokusů na primátech;
 • Ukončení používání opic narozených rodičům odchyceným v divočině;
 • Každé dva roky by se měla konat kontrola používání konkrétních živočišných druhů nebo typů pokusů a měly by být stanoveny cíle pro nahrazování zvířat v konkrétních testech jinými metodami;
 • Zákaz velkého a dlouhotrvajícího utrpení zvířat při pokusech;
 • Zřízení střediska EU pro nahrazování pokusů na zvířatech jinými metodami;
 • EU normy pro hospodaření a péči zajišťující etické potřeby zvířat.
13997 people have signed this petition so far

TIL: Generalsekretariatet, Rådet for den europæiske union Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brussel.

TIL: Formanden for Europaparlamentet Rue Wiertz B-1047 Brussel

Vi, de undertegnede, opfordrer rådet for den europæiske union og Europaparlamentet at sørge for at det nye europæiske direktiv om dyrebeskyttelse, som anvendes til videnskabelige forsøg, inkluderer:

 • At alle forsøg skal godkendes at nationale regeringer inden de finder sted, og at godkendelsesprocessen skal være forklares til offentligheden, på en uafhængig og åbenbar måde;
 • At der stilles et et omfattenden godkendelses- og licensudstedelsessystem til rådighed for leverandører af forsøgsdyr, brugeretablissement, og enkeltindivider, som bruger dyr, sammen med et strength træningssystem;
 • At der kun gives tilladelse til at bruge dyr, hvis avancerede teknikker til at erstatte dyr først er blevet overvejet;
 • At der nedlægges forbud mod brug af menneskeaber, og fangst af vilde primater;
 • At der foretages begrænsede forsøg på primater;
 • At brugen af aber, som er født fra vilde forældre, bliver udfaset;
 • At der hverandet år foretages en evaluering af de specifikke arter, eller forsøgstyper, og der skal stræbes efter at erstatte dyr i bestemte testforsøg;
 • At der nedlægges forbud mod alvorlige og langtrukne lidelser af forsøgsdyr;
 • At etablere et EU-center for erstatning af dyreforsøg;
 • At der gores brug af EU standarder for praksis og pleje, som imødekommer dyrenes etologiske behov.
13997 people have signed this petition so far

AAN: Algemeen Secretariaat van de Raad van de Europese Unie Justus Lipsius-gebouw Wetstraat 175 B-1048 Brussel.

AAN: De Voorzitter van het Europese Parlement Wiertzstraat B-1047 Brussel

Wij, ondergetekenden, doen beroep op de Raad van de Europese Unie en het Europese Parlement om ervoor te zorgen dat de nieuwe Europese Richtlijn inzake de bescherming van dieren die gebruikt worden in wetenschappelijke procedures de volgende elementen bevat:

 • Alle experimenten moeten vóór ze plaatsvinden worden toegestaan door de nationale regeringen en er moet op onafhankelijke en transparante wijze rekenschap worden gegeven over deze vergunningsprocedure;
 • Een allesomvattend vergunnings- en toestemmingssysteem voor leveranciers van laboratoriumdieren, voor organisaties en particulieren die dieren gebruiken, in combinatie met een streng opleidingsregime;
 • De toestemming om dieren te gebruiken wordt enkel gegeven indien er eerst geavanceerde technieken om de dieren te vervangen, werden overwogen;
 • Een verbod op het gebruik van grote mensapen en in het wild gevangen primaten;
 • Beperkingen op experimenten met primaten;
 • Het geleidelijk opheffen van het gebruik van apen die geboren werden uit ouders die in het wild gevangen;
 • Om de twee jaar zou er een evaluatie moeten plaatsvinden van het gebruik van bepaalde soorten of experimenttypes en er zouden doelstellingen moeten worden uitgewerkt om dieren in bepaalde testen te vervangen;
 • Verbod op zwaar en langdurig lijden van dieren in experimenten;
 • Het opzetten van een Europees centrum voor het vervangen van experimenten met dieren;
 • Europese normen voor landbouw en veeteelt en verzorging die voldoen aan de ethologische behoeften van dieren.
13997 people have signed this petition so far

KELLELE: Euroopa Liidu nõukogu peasekretariaat Justus Lipsius'e hoone 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brüssel

KELLELE: Euroopa parlamendi presidendile Rue Wiertz B-1047 Brüssel

Meie, allakirjutanud, pöördume Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa parlamendi poole tagamaks, et uus, teaduslikes menetlustes kasutatavaid loomi hõlmav Euroopa direktiiv sisaldaks järgmist:

 • Kõik eksperimendid peavad olema volitatud riiklike valitsuste poolt enne nende asetleidmist ning volituse protsess peab olema avalikkuse ees aruandekohustuslik, sõltumatu ja transparentne;
 • Kõikehõlmav volituste ja litsentseerimise süsteem laboriloomade tarnijatele, neid kasutatavatele asutustele ja eraisikutele ning sellega kaasnev range koolitusrežiim;
 • Loomade kasutamiseks antakse luba vaid siis, kui esmalt on arvesse võetud kõrgtasemel töömeetodeid loomade asendamiseks;
 • Suurte inimahvide ja vabast loodusest püütud primaatide kasutamise keeld;
 • Primaatidega eksperimenteerimise piirangud;
 • Vabast loodusest püütud vanematele sündinud ahvide kasutamise järkjärguline kaotamine;
 • Iga kahe aasta järel tuleb spetsiifiliste liikide kasutamine või eksperimentide tüübid uuesti üle vaadata ja eesmärgiks tuleb seada kindlate katsete juures kasutatavate loomade asendamine;
 • Loomade eksperimenteerimisega kaasneda võivate tõsiste ja pikaajaliste kannatuste keelustamine;
 • Loomkatsete asendamisele suunatud EL keskuse rajamine;
 • EL standardid loomapidamisele ja hooldusele, mis vastavad loomade etoloogilistele vajadustele.
13997 people have signed this petition so far

VASTAANOTTAJA: Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö Justus Lipsius -rakennus175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brussels

VASTAANOTTAJA: Euroopan parlamentin puhemies Rue Wiertz B-1047 Brussels

MMe allekirjoittaneet vetoamme Euroopan unionin neuvostoon ja Euroopan parlamenttiin sen varmistamiseksi, että uusi EU-direktiivi koe-eläinten suojelusta tieteellisissä tarkoituksissa tulee sisältämään seuraavat kohdat:

 • Kaikkien kokeiden tulee ennen niiden suorittamista olla kansallisten hallitusten hyväksymiä, ja hyväksymismenettelyn tulee olla yleisesti ymmärrettävä, riippumaton ja avoimuusperiaatteen mukainen;
 • laboratorioeläinten toimittajien, käyttölaitosten ja yksittäisten käyttäjien tulee olla kokonaisvaltaisen hyväksymis- ja lupajärjestelmän sekä tiukan koulutusohjelman piirissä;
 • koe-eläinten käyttöön myönnetään lupa ainoastaan, jos eläinten korvaamiseen tarkoitetun kehittyneen teknologian käyttöä on harkittu;
 • ihmisapinoiden ja villinä pyydystettyjen kädellisten käyttö on kiellettävä;
 • kädellisillä tehtäviä kokeita on rajoitettava;
 • villinä pyydystettyjen apinoiden jälkeläisten käyttö on lopetettava vaiheittain;
 • tiettyjen lajien ja koetyyppien käyttöä tulee arvioida uudelleen joka toinen vuosi, ja määrättyjen kokeiden kohdalla tavoitteeksi tulee asettaa eläinten käytön korvaaminen;
 • eläimille kokeista aiheutuva vakava ja pitkitetty kärsimys kiellettävä;
 • eläinkokeiden korvaamiseen on perustettava EU-tutkimuskeskus;
 • eläintalouteen ja eläinten hoitoon EU-standardit, jotka vastaavat eläinten etologisia tarpeita.
13997 people have signed this petition so far

À l'attention du : Secrétariat général du Conseil de l'Union Européenne Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brussels

À l'attention du : Président du Parlement Européen Rue Wiertz B-1047 Brussels

Nous, les soussignés, appelons le Conseil de l'Union Européenne et le Parlement Européen à s'assurer que la nouvelle Directive européenne sur la protection des animaux utilisés à des fins de procédures scientifiques comporte:

 • Toutes les expériences devront être autorisées par les gouvernements nationaux avant qu'elles ne soient entreprises, et le processus d'autorisation devra être accessible au public, indépendant, et transparent;
 • Un système complet d'autorisation et de concession de licence pour les fournisseurs d'animaux de laboratoire, et les personnes qui utilisent des animaux, ainsi qu'un strict programme de formation;
 • La permission d'utiliser des animaux soit uniquement accordée si on a d'abord envisagé d'utiliser des techniques avancées en remplacement des animaux;
 • Une interdiction formelle d'utiliser des grands singes et des primates capturés dans la nature;
 • Des limites pour les expériences sur les primates;
 • Une élimination progressive d'utilisation des singes nés de parents capturés dans la nature;
 • Tous les deux ans, une révision devra avoir lieu pour l'usage d'espèces spécifiques, ou de types d'expériences, et des objectifs devront être mis en place pour remplacer les animaux dans des tests particuliers;
 • Interdiction formelle des souffrances graves et prolongées infligées aux animaux pour les expériences;
 • L'établissement d'un centre européen pour le remplacement des expériences sur les animaux;
 • Des normes européennes pour l'élevage et les soins qui répondent aux besoins éthologiques des animaux.
13997 people have signed this petition so far

AN: Generalsekretär des Europarates Justus Lipsius Gebäude 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brüssel

AN: Präsident des Europäischen Parlamentes Rue Wiertz B-1047 Brüssel

Wir, die Unterzeichneten, fordern den Europarat und das Europäische Parlament auf sicherzustellen, dass die neue Europäische Richtlinie zum Schutze der Tiere, die für wissenschaftliche Experimente verwendet werden, folgendes beinhaltet:

 • Alle Experimente sollten, vor der Durchführung, von den nationalen Regierungen genehmigt werden, und der Autorisierungsprozess sollte gegenüber der Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig, unabhängig und transparent sein;
 • Ein umfangreiches Autorisierungs- und Lizenzsystem für Zulieferer von Labortieren, Benutzeranlagen und Einzelpersonen, die Tiere verwenden, zusammen mit einem strengen Trainingsprogramm;
 • Erlaubnis zur Verwendung von Tieren wird nur erteilt, wenn zuvor fortgeschrittene Methoden zum Ersetzen von Tieren in Erwägung gezogen wurden;
 • Ein Verbot zur Nutzung von Menschenaffen und in der Wildnis gefangenen Primaten;
 • Einschränkungen bei Experimenten mit Primaten;
 • Ein stufenweiser Abbau bei der Verwendung von Affen, die zu, in der Wildnis gefangenen Eltern, geboren wurden;
 • Alle zwei Jahre sollte es eine Überprüfung der Nutzung bestimmter Arten oder bestimmter Experimente geben, und es sollten Ziele gesetzt werden die Tiere bei einzelnen Versuchen zu ersetzen;
 • Verbot des schwerwiegenden und verlängerten Leidens bei Tieren in Experimenten;
 • Gründung eines EU Zentrums zum Ersetzen von Tierversuchen;
 • EU Normen für die Haltung und Pflege, die den verhaltensbiologischen Bedürfnissen der Tiere entsprechen.
13997 people have signed this petition so far
<p>ΠΡΟΣ: Τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κτίριο Justus Lipsius 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Βρυξέλλες</p> <p>ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Rue Wiertz B-1047 Βρυξέλλες</p> <p>Εμείς, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι καλούμε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία πάνω στην προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διεργασίες συμπεριλαμβάνει:</p> <ul> <li>Όλα τα πειράματα που πρόκειται να εγκριθούν από εθνικές κυβερνήσεις πριν να λάβουν χώρα, και τη διαδικασία έγκρισης να είναι υπόλογη, ανεξάρτητη και διάφανη,</li> <li>Ένα πλήρες σύστημα έγκρισης και αδειοδότησης για προμηθευτές πειραματόζωων, ιδρυμάτων χρηστών, και ατόμων που χρησιμοποιούν ζώα, μαζί με ένα αυστηρό διαιτολόγιο εκπαίδευσης,</li> <li>Άδεια για χρήση ζώων δίνεται μόνο εφόσον προχωρημένες τεχνικές για την αντικατάσταση ζώων έχουν ληφθεί πρώτα υπόψη </li> <li>Απαγόρευση της χρήσης μεγάλων πιθήκων, και αγρίων θηλαστικών που έχουν πιαστεί,</li> <li>Όρια πάνω στα πειράματα με θηλαστικά</li> <li>Κατάργηση της χρήσης μαϊμούδων που έχουν γεννηθεί από άγριους γονείς που έχουν πιαστεί,</li> <li>Κάθε δύο χρόνια, θα λαμβάνει χώρα ανασκόπηση της χρήσης συγκεκριμένων ειδών, ή τύπων πειραμάτων, και στόχοι πρέπει να τεθούν για την αντικατάσταση ζώων σε συγκεκριμένες δοκιμές,</li> <li>Απαγόρευση σοβαρού και παρατεταμένου πόνου για τα ζώα σε πειράματα,</li> <li>Εγκαθίδρυση ενός κέντρου της ΕΕ για την αντικατάσταση των πειραμάτων με ζώα</li> <li>Πρότυπα ΕΕ για εκτροφή και φροντίδα που ικανοποιούν τις ηθολογικές ανάγκες των ζώων.</li> </ul>
13997 people have signed this petition so far

CÍMZETT: Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brussels Belgium

CÍMZETT: Az Európai Parlament elnöke Rue Wiertz B-1047 Brussels Belgium

Alulírottak, felhívjuk az Európai Unió Tanácsát és az Európai Parlamentet annak biztosítására, hogy a tudományos kísérletekben alkalmazott állatok védelméről szóló új európai irányelv tartalmazza az alábbiakat:

 • Valamennyi kísérletet, azok elvégzése előtt, a nemzeti kormányok engedélyezzenek, és az engedélyezési folyamat a nyilvánosságnak tartozzon felelősséggel, független és átlátható legyen;
 • A laboratóriumi állatok beszállítóira, a felhasználói létesítményekre, valamint az állatokat alkalmazó egyénekre vonatkozó, átfogó felhatalmazási és engedélyezési rendszert, együtt egy szigorú szakképzési rendszerrel;
 • Az állatok alkalmazására csak akkor kerüljön kiadásra engedély, ha először már fontolóra vették fejlett technikák alkalmazását az állatok helyettesítésére;
 • Tilalmat az emberszabásúak, valamint a vadon befogott főemlősök használatára;
 • A főemlősökön végzett kísérletek határait;
 • A vadon befogott majmoktól származó utódok használatának fokozatos leépítését;
 • Meghatározott állatfajok alkalmazásának-, vagy meghatározott típusú kísérleteknek kétévenkénti felülvizsgálatát, valamint célok kitűzését bizonyos kísérletekben az állatok alkalmazását kiváltó, megfelelő módszerek kifejlesztésére;
 • Az állatok számára, a kísérletekkel okozott súlyos és hosszan tartó szenvedések betiltását;
 • Állatkísérletek kiváltására hivatott EU központ létrahozását;
 • Olyan EU-s szabványokat, melyek megfelelnek az állatok élettani és etológiai szükségleteit kielégítő állattartási és gondozási szükségleteknek.
13997 people have signed this petition so far

A: Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Bruxelles

A: Presidente del Parlamento Europeo Rue Wiertz B-1047 Bruxelles

Noi, sottoscritti, facciamo appello al Consiglio dell’Unione Europea e al Parlamento Europeo per chiedere che la nuova Direttiva europea sulla protezione degli animali utilizzati in procedure scientifiche includa quanto segue:

 • Autorizzazione di tutti gli esperimenti da parte dei governi nazionali prima che abbiano luogo e un processo di autorizzazione giustificabile al pubblico, indipendente e trasparente;
 • Un sistema integrato di autorizzazioni e licenze per i fornitori degli animali da laboratorio, stabilimenti e singoli individui che impiegano animali, unitamente ad un rigido regime di addestramento;
 • Concessione del permesso di usare gli animali solo se siano prima state considerate tecniche avanzate per la loro sostituzione;
 • Il divieto di usare le grandi scimmie e i primati selvatici catturati;
 • Limitazioni negli esperimenti sui primati;
 • Un graduale abbandono dell’uso di scimmie nate da genitori selvatici catturati;
 • Ogni due anni, una revisione sull’uso di specie specifiche o sui tipi di esperimenti e obiettivi per la sostituzione degli animali in determinati test;
 • Divieto di arrecare sofferenze gravi e prolungate agli animali usati negli esperimenti;
 • Fondazione di un centro europeo per la definizione di alternative agli esperimenti sugli animali;
 • Standard europei per l’allevamento e la cura degli animali, in linea con i bisogni etologici degli animali stessi.
13997 people have signed this petition so far
<p>KAM: Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam Justus Lipsius ēka 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brisele</p> <p>KAM: Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Rue Wiertz B-1047 Brisele</p> <p>Mēs, apakšā parakstījušies, lūdzam Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai jaunajā Eiropas Direktīvā par zinātniskajās procedūrās izmantoto dzīvnieku aizsardzību tiktu iekļauts:</p> <ul> <li>Visiem eksperimentiem pirms to veikšanas jāsaņem apstiprinājums no nacionālajām valdībām, un apstiprināšanas procesam jātiek izskaidrotam sabiedrībai, tam jābūt neatkarīgam un atklātam;</li> <li>Vispārēja sertifikācijas un licencēšanas sistēma laboratorijas dzīvnieku piegādātājiem, iestādēm un indivīdiem, kas izmanto dzīvniekus, kopā ar stingru apmācības režīmu;</li> <li>Atļauja izmantot dzīvniekus tiek piešķirta tikai gadījumos, ja vispirms ir apsvērtas iespējas izmantot uzlabotas tehnoloģijas dzīvnieku aizvietošanai;</li> <li>Aizliegums izmantot lielos pērtiķus un savvaļā sagūstītos primātus;</li> <li>Ierobežojumi eksperimentiem ar primātiem;</li> <li>Pakāpeniski jāsamazina pērtiķu izmantošana, kas dzimuši savvaļā sagūstītiem vecākiem;</li> <li>Ik pēc diviem gadiem jāpārskata īpašu sugu izmantošana vai eksperimentu veidi un jānosaka mērķi, lai noteiktos testos aizvietotu dzīvniekus;</li> <li>Smagu un ilgstošu dzīvnieku ciešanu aizliegšana eksperimentos;</li> <li>ES centra izveidošana dzīvnieku eksperimentu aizvietošanai;</li> <li>ES standarti dzīvnieku audzēšanai un aprūpei, lai tiktu ievērotas dzīvnieku etoloģiskās vajadzības.</li> </ul>
13997 people have signed this petition so far
<p>KAM: Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam sekretoriatui Justus Lipsius pastatas (Justus Lipsius Building) 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Briuselis. </p> <p>KAM: Europos Parlamento Prezidentui Rue Wiertz B-1047 Briuselis</p> <p>Mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į Europos Sąjungos Tarybą ir į Europos Parlamentą, kad užtikrintume, jog į naująją gyvūnų, naudojamų moksliniuose bandymuose, apsaugos Europos Direktyvą bus įtraukta:</p> <ul> <li>Prieš vykdant bet kokius eksperimentus turi būti gauti šalių vyriausybių leidimai, o leidimų suteikimo procesas turi būti atskaitingas visuomenei, nepriklausomas ir skaidrus;</li> <li>Išsami leidimų suteikimo ir licencijavimo sistema laboratorinių gyvūnų tiekėjams, naudotojų įstaigoms, ir asmenims, kurie naudoja gyvūnus, o taip pat griežtas apmokymo režimas;</li> <li>Leidimas naudoti gyvūnus turi būti suteikiamas tik tada, jei iš pradžių buvo apsvarstytos pažangios technologijos gyvūnų pakeitimui;</li> <li>Draudimas naudoti žmogbeždžiones ir primatus, sugautus laisvėje; </li> <li>Ribos eksperimentams su primatais;</li> <li>Palaipsninis beždžionių, kurių tėvai buvo sugauti laisvėje, naudojimo nutraukimas; </li> <li>Kas du metai turi būti surengiamas tam tikros rūšies naudojimo, ar eksperimentų tipo, patikrinimas, o taip pat turi būti iškelti tikslai pakeisti gyvūnus tam tikrose testuose;</li> <li>Gyvūnų sunkių ir ilgų kančių draudimas eksperimentų metu;</li> <li>Įsteigti ES centrą eksperimentų su gyvūnais pakeitimui;</li> <li>ES gyvulininkystės ir priežiūros standartai, kurie atitiktų gyvūnų etologinius poreikius.</li> </ul>
13997 people have signed this petition so far

DO: Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Bruksela

DO: Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Rue Wiertz B-1047 Bruksela

My, niżej podpisani, wzywamy Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski do zapewnienia, by nowa Dyrektywa Europejska o ochronie zwierząt stosowanych w procedurach naukowych zawierała, co następuje:

 • Wszelkie eksperymenty mają być uprzednio autoryzowane przez rządy narodowe, zaś proces udzielania zezwolenia ma być dostępny do wiadomości publicznej, niezależny i klarowny;
 • Kompletny system autoryzacji oraz udzielania licencji dla dostawców zwierząt laboratoryjnych, dla instytucji użytkowników oraz osób prywatnych, które stosują zwierzęta, a także ścisły reżim w kwestii szkolenia;
 • Zezwolenie na stosowanie zwierząt udzielane będzie jedynie po uprzednim rozważeniu wykorzystania zaawansowanych technik w miejsce zwierząt;
 • Zakaz stosowania małp człekokształtnych oraz ssaków naczelnych pojmanych w naturze;
 • Ograniczenia w eksperymentach na ssakach naczelnych;
 • Eliminowanie stosowania małp urodzonych z rodziców pojmanych w naturze;
 • Co dwa lata powinien mieć miejsce przegląd odnośnie stosowania konkretnych gatunków lub rodzajów eksperymentów; powinny także zostać określone założenia pod kątem zastępowania zwierząt w poszczególnych testach;
 • Zakaz narażania zwierząt na poważne i długotrwałe cierpienia w trakcie eksperymentów;
 • Ustanowienie unijnego ośrodka ds. zastępowania eksperymentów na zwierzętach innymi metodami;
 • Standardy UE odnośnie hodowli i opieki, które zaspokajają etyczne potrzeby zwierząt.
13997 people have signed this petition so far
<p>PARA: Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Bruxelas</p> <p>PARA: Presidente do Parlamento Europeu Rue Wiertz B-1047 Bruxelas</p> <p>Nós, abaixo-assinados, vimos pedir ao Conselho da União Europeia e ao Parlamento Europeu para assegurar que a nova Directiva Europeia sobre a protecção dos animais usada em procedimentos científicos inclua:</p> <ul> <li>Todas as experiências a serem autorizadas pelos Governos nacionais antes de serem realizadas, e o processo de autorização a ser dado a conhecer ao público, de forma independente e transparente;</li> <li>Um sistema exaustivo de autorização e licenciamento para fornecedores de animais de laboratório, instalações dos utilizadores, e particulares que usam animais, em conjunto com um regime de formação estrito;</li> <li>Permissão para usar animais só seja dada se primeiro foram consideradas técnicas avançadas para substituir os animais;</li> <li>Uma proibição no uso dos grandes primatas, e primatas capturados na selva;</li> <li>Limites nas experiências com primatas;</li> <li>Eliminação progressiva do uso de macacos nascidos de progenitores capturados na selva;</li> <li>A cada dois anos, deve realizar-se uma revisão do uso de espécies específicas, ou tipos de experiência, e devem ser definidos objectivos para substituir animais em testes particulares;</li> <li>Proibição de sofrimento grave e prolongado dos animais em experiências;</li> <li>Estabelecer um centro na UE para substituição de experiências com animais;</li> <li>Normas da UE para criação e cuidado que cumpram as necessidades etológicas dos animais.</li> </ul>
13997 people have signed this petition so far
<p>CĂTRE: Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene Clădirea Justus Lipsius 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Bruxelles</p> <p>CĂTRE: Preşedintele Parlamentului European Rue Wiertz B-1047 Bruxelles</p> <p>Noi, subsemnaţii, facem apel la Consiliul Uniunii Europene şi Parlamentul European pentru ca aceste instituţii să asigure includerea următoarelor reguli în Directiva europeană privind protecţia animalelor utilizate în proceduri ştiinţifice:</p> <ul> <li>Autorizarea tuturor experimentelor de către guvernele naţionale înainte de efectuarea acestora şi utilizarea unui proces de autorizare deschis opiniei publice, independent şi transparent;</li> <li>Un sistem cuprinzător de autorizare şi licenţiere pentru furnizorii de animale de laborator, instituţiile utilizatoare şi persoanele fizice care folosesc animale, precum şi un regim de formare profesională strict;</li> <li>Acordarea permisiunii de a folosi animale numai dacă s-au luat în calcul în prealabil tehnici avansate pentru înlocuirea animalelor;</li> <li>Interzicerea utilizării maimuţelor mari şi a primatelor capturate din sălbăticie;</li> <li>Limitarea experimentelor pe primate;</li> <li>Eliminarea graduală a utilizării maimuţelor născute din părinţi capturaţi din sălbăticie;</li> <li>Evaluarea o dată la doi ani a utilizării speciilor specifice sau tipurilor de experimente specifice şi stabilirea de obiective pentru înlocuirea animalelor în anumite teste;</li> <li>Interzicerea suferinţei severe şi prelungite a animalelor utilizate în experimente;</li> <li>Înfiinţarea unui centru european pentru înlocuirea experimentelor pe animale;</li> <li>Standarde europene de creştere şi îngrijire care să corespundă necesităţilor etologice ale animalelor.</li> </ul>
13997 people have signed this petition so far

PRE: Generálny sekretariát Rady Európskej únie Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brusel Belgicko

PRE: Prezident Európskeho parlamentu Rue Wiertz B-1047 Brusel Belgicko

My, nižšie podpísaní, vyzývame Radu Európskej únie a Európsky parlament, aby zaistili, že nová európska smernica na ochranu zvierat používaných pri vedeckých postupoch bude zahŕňať nasledujúce:

 • Všetky pokusy musia byť povolené národnými vládami pred ich vykonaním a proces schvaľovania musí vykazovať plnú zodpovednosť voči verejnosti, musí byť nezávislý a transparentný;
 • Komplexný systém vydávania povolení a licencií pre dodávateľov laboratórnych zvierat, organizácie používateľov a jednotlivcov, ktorí používajú zvieratá, spolu s prísnym režimom školení;
 • Povolenie na používanie zvierat môže byť vydané iba v prípade, že bolo najprv zvážené použitie pokročilých technológií namiesto používania zvierat;
 • Zákaz používania ľudoopov a primátov odchytených v divočine;
 • Obmedzenie pokusov na primátoch;
 • Ukončenie používania opíc narodených rodičom odchyteným v divočine;
 • Každé dva roky by sa mala konať kontrola používania konkrétnych živočíšnych druhov alebo typov pokusov a mali by byť stanovené ciele pre nahradzovanie zvierat v konkrétnych testoch inými metódami;
 • Zákaz veľkého a dlhotrvajúceho utrpenia zvierat pri pokusoch;
 • Zriadenie strediska EÚ pre nahradzovanie pokusov na zvieratách inými metódami;
 • EÚ normy pre hospodárenie a starostlivosť zaisťujúce etické potreby zvierat.
13997 people have signed this petition so far

NASLOVNIK: Generalni sekretariat Sveta Evropske Unije Stavba Justus Lipsius 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brussels

NASLOVNIK: Predsednik Evropskega parlamenta Rue Wiertz B-1047 Brussels

Spodaj podpisani pozivamo Svet Evropske unije in Evropski parlament, da zagotovi, da bo nova Evropska direktiva o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvenih postopkih, vključevala:

 • Vse poskuse morajo pred izvedbo odobriti nacionalne vlade, postopek izdajanja dovoljenj pa mora biti javen, neodvisen in pregleden;
 • Celovit sistem odobravanja in izdajanja dovoljenj za dobavitelje laboratorijskih živali, skupine uporabnikov in posameznike, ki živali uporabljajo, v povezavi s strogim režimom usposabljanja;
 • Dovoljenje za uporabo živali se izda le, če so bile prej izčrpane možnosti uporabe naprednejših postopkov, s katerimi se je mogoče izogniti uporabi živali;
 • Prepoved uporabe velikih opic in primatov, ujetih v divjini;
 • Omejitve o poskusih na primatih;
 • Zmanjšanje uporabe potomcev opic, ujetih v divjini;
 • Vsaki dve leti je treba izvesti pregled uporabe določenih živalskih vrst ali vrst poskusov, postaviti pa je treba tudi cilje za nadomeščanje živali v določenih preizkusih;
 • Prepoved težkega in dolgotrajnega trpljenja živali med izvajanjem poskusov;
 • Ustanovitev evropskega centra za nadomeščanje poskusov na živalih;
 • Standardi EU za način vzreje in oskrbe živali, s katerimi zadovoljimo etološke potrebe živali.
13997 people have signed this petition so far

A: El Secretariado General del Consejo de la Unión Europea Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brussels

A: El Presidente del Parlamento Europeo Rue Wiertz B-1047 Brussels

Nosotros, los abajo firmantes, apelamos al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo para que se logre que la nueva directriz europea sobre la protección de animales usados en procedimientos científicos incluya:

 • Todos los experimentos deben ser autorizados por los gobiernos nacionales antes de que tengan lugar, y el proceso de autorización debe ser responsable ante el público, independiente y transparente;
 • Un sistema completo de autorización y licencias para proveedores de animales de laboratorio, establecimientos de usuarios y personas que utilicen animales, junto con un régimen de formación estricto;
 • El permiso para utilizar animales sólo se concede si antes se han considerado técnicas avanzadas que puedan sustituir a los animales;
 • Una prohibición de utilizar grandes simios y primates capturados en estado salvaje;
 • Límites en los experimentos con primates;
 • La eliminación en fases del uso de monos hijos de padres capturados en estado salvaje;
 • Cada dos años debe realizarse una revisión del uso de especies específicas, o tipos de experimentos, y deben establecerse objetivos para sustituir a animales en experimentos particulares;
 • Prohibición de sufrimiento severo y prolongado de los animales usados en experimentos;
 • Establecer un centro en la UE para la sustitución de experimentos con animales;
 • Estándares de la UE para la cría y el cuidado de animales que satisfagan las necesidades etológicas de los animales.
13997 people have signed this petition so far

TILL: Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brussels

TILL: Ordföranden för Europaparlamentet. Rue Wiertz B-1047 Brussels

Vi, undertecknade, vill uppmana Rådet för Europeiska unionen och Europaparlamentet att säkerställa att det nya EU-direktivet om skydd av djur, som används i vetenskapliga syften, innefattar:

 • Alla experiment skall auktoriseras av nationella regeringar innan de får äga rum och auktoriseringsprocessen skall vara redovisningsskyldig mot allmänheten, vara oberoende och transparent;
 • Ett omfattande auktorisations och licensieringssystem för leverantörer av laboratoriedjur, användare etablisemang och individer, som använder djur, tillsammans med en strikt utbildningsregim;
 • Tillstånd att använda djur ges endast om avancerade tekniker för att ersätta djur först har beaktats;
 • Ett förbud att använda stora apdjur och primater fångade i vilt tillstånd;
 • Begränsningar i experiment med primater;
 • En utfasning av användandet av apor födda av föräldrar fångade i vilt tillstånd;
 • Vartannat år skall en granskning äga rum av användningen av specifika arter eller typer av experiment och mål skall ställas upp för att ersätta djur i speciella tester;
 • Förbud mot allvarligt och förlängt lidande hos djur i experiment;
 • Upprätta ett EU-center för ersättning av djurexperiment;
 • EU-standarder för hushållning och vård för att möta de etiologiska behoven hos djur.
13997 people have signed this petition so far

TO: The General Secretariat of the Council of the European Union
Justus Lipsius Building
175, Rue de la Loi / Wetstraat
B-1048 Brussels.

TO: The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 Brussels

We, the undersigned, call upon the Council of the European Union and European Parliament to ensure that new European Directive on the protection of animals used in scientific procedures includes:

 • All experiments to be authorised by national governments before they take place, and the process of authorisation to be accountable to the public, independent, and transparent;
 • A comprehensive authorisation and licensing system for suppliers of laboratory animals, user establishments, and individuals who use animals, together with a strict training regime;
 • Permission to use animals is only given if advanced techniques to replace animals have been considered first;
 • A ban on the use of great apes, and wild-caught primates;
 • Limits on primate experiments;
 • A phase-out of the use of monkeys born of wild-caught parents;
 • Every two years, a review should take place of the use of specific species, or types of experiment, and targets should be set to replace animals in particular tests;
 • Prohibition of severe and prolonged suffering for animals in experiments;
 • Establish an EU centre for replacement of animal experiments;
 • EU standards for husbandry and care that meet the ethological needs of the animals;
13997 people have signed this petition so far
<p>ΠΡΟΣ: Τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κτίριο Justus Lipsius 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Βρυξέλλες</p> <p>ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Rue Wiertz B-1047 Βρυξέλλες</p> <p>Εμείς, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι καλούμε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία πάνω στην προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διεργασίες συμπεριλαμβάνει:</p> <ul> <li>Όλα τα πειράματα που πρόκειται να εγκριθούν από εθνικές κυβερνήσεις πριν να λάβουν χώρα, και τη διαδικασία έγκρισης να είναι υπόλογη, ανεξάρτητη και διάφανη,</li> <li>Ένα πλήρες σύστημα έγκρισης και αδειοδότησης για προμηθευτές πειραματόζωων, ιδρυμάτων χρηστών, και ατόμων που χρησιμοποιούν ζώα, μαζί με ένα αυστηρό διαιτολόγιο εκπαίδευσης,</li> <li>Άδεια για χρήση ζώων δίνεται μόνο εφόσον προχωρημένες τεχνικές για την αντικατάσταση ζώων έχουν ληφθεί πρώτα υπόψη </li> <li>Απαγόρευση της χρήσης μεγάλων πιθήκων, και αγρίων θηλαστικών που έχουν πιαστεί,</li> <li>Όρια πάνω στα πειράματα με θηλαστικά</li> <li>Κατάργηση της χρήσης μαϊμούδων που έχουν γεννηθεί από άγριους γονείς που έχουν πιαστεί,</li> <li>Κάθε δύο χρόνια, θα λαμβάνει χώρα ανασκόπηση της χρήσης συγκεκριμένων ειδών, ή τύπων πειραμάτων, και στόχοι πρέπει να τεθούν για την αντικατάσταση ζώων σε συγκεκριμένες δοκιμές,</li> <li>Απαγόρευση σοβαρού και παρατεταμένου πόνου για τα ζώα σε πειράματα,</li> <li>Εγκαθίδρυση ενός κέντρου της ΕΕ για την αντικατάσταση των πειραμάτων με ζώα</li> <li>Πρότυπα ΕΕ για εκτροφή και φροντίδα που ικανοποιούν τις ηθολογικές ανάγκες των ζώων.</li> </ul>
13997 people have signed this petition so far

TO: The General Secretariat of the Council of the European Union
Justus Lipsius Building
175, Rue de la Loi / Wetstraat
B-1048 Brussels.

TO: The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 Brussels

We, the undersigned, call upon the Council of the European Union and European Parliament to ensure that new European Directive on the protection of animals used in scientific procedures includes:

 • All experiments to be authorised by national governments before they take place, and the process of authorisation to be accountable to the public, independent, and transparent;
 • A comprehensive authorisation and licensing system for suppliers of laboratory animals, user establishments, and individuals who use animals, together with a strict training regime;
 • Permission to use animals is only given if advanced techniques to replace animals have been considered first;
 • A ban on the use of great apes, and wild-caught primates;
 • Limits on primate experiments;
 • A phase-out of the use of monkeys born of wild-caught parents;
 • Every two years, a review should take place of the use of specific species, or types of experiment, and targets should be set to replace animals in particular tests;
 • Prohibition of severe and prolonged suffering for animals in experiments;
 • Establish an EU centre for replacement of animal experiments;
 • EU standards for husbandry and care that meet the ethological needs of the animals;
13997 people have signed this petition so far

AN: Generalsekretär des Europarates Justus Lipsius Gebäude 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brüssel

AN: Präsident des Europäischen Parlamentes Rue Wiertz B-1047 Brüssel

Wir, die Unterzeichneten, fordern den Europarat und das Europäische Parlament auf sicherzustellen, dass die neue Europäische Richtlinie zum Schutze der Tiere, die für wissenschaftliche Experimente verwendet werden, folgendes beinhaltet:

 • Alle Experimente sollten, vor der Durchführung, von den nationalen Regierungen genehmigt werden, und der Autorisierungsprozess sollte gegenüber der Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig, unabhängig und transparent sein;
 • Ein umfangreiches Autorisierungs- und Lizenzsystem für Zulieferer von Labortieren, Benutzeranlagen und Einzelpersonen, die Tiere verwenden, zusammen mit einem strengen Trainingsprogramm;
 • Erlaubnis zur Verwendung von Tieren wird nur erteilt, wenn zuvor fortgeschrittene Methoden zum Ersetzen von Tieren in Erwägung gezogen wurden;
 • Ein Verbot zur Nutzung von Menschenaffen und in der Wildnis gefangenen Primaten;
 • Einschränkungen bei Experimenten mit Primaten;
 • Ein stufenweiser Abbau bei der Verwendung von Affen, die zu, in der Wildnis gefangenen Eltern, geboren wurden;
 • Alle zwei Jahre sollte es eine Überprüfung der Nutzung bestimmter Arten oder bestimmter Experimente geben, und es sollten Ziele gesetzt werden die Tiere bei einzelnen Versuchen zu ersetzen;
 • Verbot des schwerwiegenden und verlängerten Leidens bei Tieren in Experimenten;
 • Gründung eines EU Zentrums zum Ersetzen von Tierversuchen;
 • EU Normen für die Haltung und Pflege, die den verhaltensbiologischen Bedürfnissen der Tiere entsprechen.
13997 people have signed this petition so far

TO: The General Secretariat of the Council of the European Union
Justus Lipsius Building
175, Rue de la Loi / Wetstraat
B-1048 Brussels.

TO: The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 Brussels

We, the undersigned, call upon the Council of the European Union and European Parliament to ensure that new European Directive on the protection of animals used in scientific procedures includes:

 • All experiments to be authorised by national governments before they take place, and the process of authorisation to be accountable to the public, independent, and transparent;
 • A comprehensive authorisation and licensing system for suppliers of laboratory animals, user establishments, and individuals who use animals, together with a strict training regime;
 • Permission to use animals is only given if advanced techniques to replace animals have been considered first;
 • A ban on the use of great apes, and wild-caught primates;
 • Limits on primate experiments;
 • A phase-out of the use of monkeys born of wild-caught parents;
 • Every two years, a review should take place of the use of specific species, or types of experiment, and targets should be set to replace animals in particular tests;
 • Prohibition of severe and prolonged suffering for animals in experiments;
 • Establish an EU centre for replacement of animal experiments;
 • EU standards for husbandry and care that meet the ethological needs of the animals;
13997 people have signed this petition so far

À l'attention du : Secrétariat général du Conseil de l'Union Européenne Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brussels

À l'attention du : Président du Parlement Européen Rue Wiertz B-1047 Brussels

Nous, les soussignés, appelons le Conseil de l'Union Européenne et le Parlement Européen à s'assurer que la nouvelle Directive européenne sur la protection des animaux utilisés à des fins de procédures scientifiques comporte:

 • Toutes les expériences devront être autorisées par les gouvernements nationaux avant qu'elles ne soient entreprises, et le processus d'autorisation devra être accessible au public, indépendant, et transparent;
 • Un système complet d'autorisation et de concession de licence pour les fournisseurs d'animaux de laboratoire, et les personnes qui utilisent des animaux, ainsi qu'un strict programme de formation;
 • La permission d'utiliser des animaux soit uniquement accordée si on a d'abord envisagé d'utiliser des techniques avancées en remplacement des animaux;
 • Une interdiction formelle d'utiliser des grands singes et des primates capturés dans la nature;
 • Des limites pour les expériences sur les primates;
 • Une élimination progressive d'utilisation des singes nés de parents capturés dans la nature;
 • Tous les deux ans, une révision devra avoir lieu pour l'usage d'espèces spécifiques, ou de types d'expériences, et des objectifs devront être mis en place pour remplacer les animaux dans des tests particuliers;
 • Interdiction formelle des souffrances graves et prolongées infligées aux animaux pour les expériences;
 • L'établissement d'un centre européen pour le remplacement des expériences sur les animaux;
 • Des normes européennes pour l'élevage et les soins qui répondent aux besoins éthologiques des animaux.
13997 people have signed this petition so far

À l'attention du : Secrétariat général du Conseil de l'Union Européenne Justus Lipsius Building 175, Rue de la Loi / Wetstraat B-1048 Brussels

À l'attention du : Président du Parlement Européen Rue Wiertz B-1047 Brussels

Nous, les soussignés, appelons le Conseil de l'Union Européenne et le Parlement Européen à s'assurer que la nouvelle Directive européenne sur la protection des animaux utilisés à des fins de procédures scientifiques comporte:

 • Toutes les expériences devront être autorisées par les gouvernements nationaux avant qu'elles ne soient entreprises, et le processus d'autorisation devra être accessible au public, indépendant, et transparent;
 • Un système complet d'autorisation et de concession de licence pour les fournisseurs d'animaux de laboratoire, et les personnes qui utilisent des animaux, ainsi qu'un strict programme de formation;
 • La permission d'utiliser des animaux soit uniquement accordée si on a d'abord envisagé d'utiliser des techniques avancées en remplacement des animaux;
 • Une interdiction formelle d'utiliser des grands singes et des primates capturés dans la nature;
 • Des limites pour les expériences sur les primates;
 • Une élimination progressive d'utilisation des singes nés de parents capturés dans la nature;
 • Tous les deux ans, une révision devra avoir lieu pour l'usage d'espèces spécifiques, ou de types d'expériences, et des objectifs devront être mis en place pour remplacer les animaux dans des tests particuliers;
 • Interdiction formelle des souffrances graves et prolongées infligées aux animaux pour les expériences;
 • L'établissement d'un centre européen pour le remplacement des expériences sur les animaux;
 • Des normes européennes pour l'élevage et les soins qui répondent aux besoins éthologiques des animaux.

Sign the petition!

Yes, I would like to sign the petition


Yes, I would like to receive email updates, thanks.

Yes, I would like to receive information by post.

© Animal Defenders International 2014